Würfe vom Zantermann

N-Wurf

M: Anka vom Gut Zechenhof, AD, VPG 3, FH 1

V: Carlyseppel von der Isenburg, AD, VPG 3, FH 1

 

Nikolaus, VPG1

Naila, AD, VPG 3, FH 1

 

O-Wurf

M: Naila vom Zantermann, AD, VPG 3, FH 1

V: Attila zur Liebenburg, AD, VPG3, FH 1, Körung A

 

Odin, AD, VPG 3

Oskar, AD, VPG 3, Körung B

Ottilie, AD, VPG3, FH 2

O-Layla, AD, VPG 3

 

und Orlik, Otis, O-Rasco, Odina, Olea